Skip to content Skip to footer

Obowiązujące od początku 2016 roku Prawo Restrukturyzacyjne, pozwoliło licznym przedsiębiorcą uniknąć możliwie czarnego dla nich scenariusza, jakim niewątpliwie pozostaje ogłoszenie upadłości, wiążące się z zakończeniem działalności firmy, co przekłada się także znacznie na pogorszeniem sytuacji jej kontrahentów oraz pracowników. Dlatego też idea umożliwienia restrukturyzacji działalności przedsiębiorcy mogącego po wdrożeniu działań restrukturyzacyjnych, a w szczególnie trudnej sytuacji także sanacyjnych powrócić do działalności rynkowej pozostaje niewątpliwe słuszna.

Dotychczasowa i nadal obowiązują ustawa Prawo Restrukturyzacyjne, w zakresie podstaw przy których wystąpieniu przedsiębiorca może wdrożyć przewidziane w niej środki restrukturyzacyjne oraz skorzystać z przewidzianej ochrony, odwołuje się do znanego na gruncie prawa upadłościowego pojęcia niewypłacalności. Dodatkowo ustawodawca mając na względzie niezwlekanie z podjęciem uzasadnionych działań restrukturyzacyjnych, umożliwił skorzystanie z przewidzianych Prawem Restrukturyzacyjnym instrumentów także przedsiębiorcą zagrożonym niewypłacalnością, to jest takim którego niewypłacalność może nastąpić w niedługim czasie. Przewidziane Prawem Restrukturyzacyjnym rodzaje postepowań nie różnicują dotychczas swojego stosowania wobec przedsiębiorców niewypłacalnych oraz zagrożonych niewypłacalnością. Tymi postępowaniami są:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne.

Postępowanie sanacyjne tylko dla niewypłacalnych przedsiębiorców ?

Ta sytuacja może jednak ulec zmianie. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano 4 lipca 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe (UC120), który ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20.6.2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności, oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132. Jeżeli wskazany projekt nowelizacji zostanie ostatecznie uchwalony w obecnej treści, przedsiębiorca niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością będzie mógł skorzystać z restrukturyzacji zapobiegawczej, która będzie przeprowadzana w jednym z trzech już obecnie funkcjonujących postępowań: w postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyspieszonym postępowaniu układowym lub postępowaniu układowym. Postępowanie sanacyjne nie będzie jednak restrukturyzacją zapobiegawczą w rozumieniu wskazanej dyrektywy UE, ponieważ będzie mogło być prowadzone wyłącznie wobec dłużnika niewypłacalnego.

Test zaspokojenia – w każdym postępowaniu ?

Zgodnie z wskazaną i możliwą nowelizacją Prawa Restrukturyzacyjnego, do porządku prawnego może zostać wprowadzona instytucja Testu Zaspokojenia. Test ten stanowić ma symulację, dzięki której będzie można sprawdzić, czy którykolwiek z wierzycieli sprzeciwiających się układowi jest nim pokrzywdzony (idea analogiczna jak dla funkcjonującego dziś Testu Prywatnego Wierzyciela mającego zastosowanie dla wierzycieli publicznych). Takie pokrzywdzenie wystąpiłoby, gdyby oponujący układowi wierzyciel uzyskał wyższe zaspokojenie w przypadku likwidacji czy sprzedaży przedsiębiorstwa w całości, albo realizacji sprzedaży jego poszczególnych aktywów przez syndyka masy upadłości. Test zaspokojenia, zgodnie z przedstawianą intencją ustawodawcy, pozwolić ma zatem wierzycielom ocenić, jaka jest ekonomiczna alternatywa dla propanowego im układu. To z kolei ułatwi im podjęcie racjonalnej decyzji podczas głosowania i może zwiększyć szanse dla jego przyjęcia, w sytuacji gdy pozostaje to obiektywnie korzystne dla wierzycieli restrukturyzowanego przedsiębiorcy.

Dalsze możliwe zmiany Prawa Restrukturyzacyjnego:

  • Przełamanie sprzeciwu wierzycieli – możliwość zatwierdzenia układu wbrew sprzeciwowi jednej z grup wierzycieli – jeśli jedna z grup będzie głosowała przeciw układowi, a pozostałe za, to sąd będzie mógł pozwolić na jego przyjęcie  przyjęci rozważając wycenę przedsiębiorstwa, treść układu, interesy ogółu wierzycieli i stanowisko dłużnika
  • Weryfikacja wyceny – możliwe stanie się pozyskania przez sąd eksperckiej weryfikacji wyceny restrukturyzowanego przedsiębiorcy
  • Roczne wstrzymanie egzekucji – możliwość 12  – miesięcznego wstrzymania egzekucji dla każdego z trybów postępowania restrukturyzacyjnego
  • Poprawa sytuacji wierzycieli w postępowaniu o zatwierdzenie układu – przywrócenie zakazu spełniania w trakcie postępowania zobowiązań powstałych przed objęciem dłużnika ochroną przed egzekucją, czyli przed obwieszczeniem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o ustaleniu dnia układowego.

Jako KFMT, korzystając z naszego doświadczenia i zaangażowania naszego zespołu we wszystkich dotychczasowych rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych, na bieżąco analizujemy wpływ możliwych zmian prawa na sytuację naszych obecnych oraz przyszłych kontrahentów, dostosowując zakres oferowanych przez nas usług.

Na tym wpisie możemy dać na końcu odwołanie do: https://kfmt.pl/sadowe-postepowania-restrukturyzacyjne/

https://kfmt.pl/sadowe-postepowania-upadlosciowe/