Skip to content Skip to footer
usługi

Negatywny wpływ czynników makroekonomicznych

oraz nieprzewidywane zdarzenia w toku realizacji zleceń, jak również często występujące zatory płatnicze mogą doprowadzić do czasowej utraty płynności w przedsiębiorstwie. Czynniki te, mogą w efekcie zakłócić obsługę bieżącego zadłużenia, zwiększając tym samym ryzyko wypowiedzenia umów finansowych. Brak środków pieniężnych to również istotne ryzyko utraty kluczowych pracowników, narażanie się na postępowania egzekucyjne ze strony kontrahentów, a w ostateczności przesłanka do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli brak płynności ma jedynie charakter przejściowy, a problem został zidentyfikowany z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepszym rozwiązaniem może okazać się jak najszybsze przeprowadzenie rozmów z podmiotami finansującymi a następnie wdrożenie planu restrukturyzacji zadłużenia oraz restrukturyzacji operacyjnej.

Restrukturyzacja operacyjna i finansowa
kfmt-usługi