Skip to content Skip to footer
usługi

Wejście w dniu 1 stycznia 2016 roku regulacji Prawa restrukturyzacyjnego

dało przedsiębiorcą nowe narzędzia prawne umożliwiające poprzez działania restrukturyzacyjne a także sanacyjne uniknąć ogłoszenia upadłości oraz utrzymanie w obrocie gospodarczym.

Doświadczenie zdobyte w restrukturyzacji licznej grupy przedsiębiorstw, pozwala naszemu zespołowi na kierowanie oferowanych usług także do wierzycieli niewypłacalnych dłużników, którym możemy zapewnić reprezentację w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych, działań rad wierzycieli, udziału w zgromadzeniach wierzycieli, a przede wszystkim bieżące wsparcie oraz analizę proponowanych im warunków restrukturyzacji, w tym warunków układu.  

Sądowe postępowania restrukturyzacyjne(1)
kfmt-usługi

Nowa i wcześniej wyczekiwana regulacja wprowadziła nowe narzędzia restrukturyzacji niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorcy. W celu pokładanych w Prawie restrukturyzacyjnym nadziei, konieczne pozostaje jego głębokie zrozumienia a także doświadczenie w praktycznych aspektach jego stosowania. Stąd też wobec każdego przedsiębiorcy pragnącego skorzystać z tej możliwości restrukturyzacji, konieczne pozostaje trafne zdiagnozowanie sytuacji finansowej, a następnie wybór możliwie optymalnej drogi procesu naprawczego. Konieczne jest przy tym zrozumienie, iż skuteczna restrukturyzacja nie może się powieść bez zrozumienia oczekiwań oraz słusznych interesów wierzycieli, a także zabezpieczenia praw pozostałych interesariuszy przedsiębiorcy decydującego się na taki krok, w tym jego pracowników. Prawo restrukturyzacyjne pozwala na wszczęcie wobec niewypłacalnego albo zagrożonego niewypłacalnością przedsiębiorcy następujących postępowań:

Dlatego tez w ramach naszych usług oferujemy w pierwszej kolejności analizę stanu przedsiębiorstwa, pomoc w przygotowaniu wniosku i  planu restrukturyzacyjnego oraz bieżące doradztwo w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Oferowane przez nas usługi w zakresie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych obejmują przede wszystkim:

W skład naszego zespołu wchodzi także licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, co pozwala także na pełnienie funkcji nadzorcy sądowego oraz zarządcy, ale także nadzorcy układu z którym niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością przedsiębiorca może zawrzeć umowę w zakresie przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu (tak zwane PZU), pozwalającego na możliwie szybkie zawarcie układu zatwierdzanego następnie przez sąd restrukturyzacyjny.