Skip to content Skip to footer
usługi

Budowanie wartości i rozwój firmy

najczęściej związane jest z realizacją nowych projektów i inwestycji.  Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo przygotowuje się do uruchomienia swojego pierwszego biznesu, myśli o realizacji kolejnych projektów, czy też przygotowuje się do przejęcia innego, niezwykle istotnym aspektem jest przeprowadzenie dokładanych analiz finansowych jeszcze przed podjęciem ostatecznych decyzji biznesowych. Takie podejście pozwala ograniczyć ryzyko potencjalnego niepowodzenia, jak również umożliwia optymalizację stosowanych rozwiązań już na etapie planowania.

W ramach tej części usług KFMT oferuje swoim Klientom usługi związane między innymi z:

doradztwo-gospodarcze-i-transakcyjne-kfmt(1)
kfmt-usługi
1. Modelowaniem finansowym:

Podejmowanie kluczowych decyzji w ramach prowadzonej działalności powinno opierać się o zweryfikowane analizy finansowe. Narzędziami, które  w odpowiedni sposób odzwierciedlają zarówno obecną jak i planowaną sytuację ekonomiczną są modele i szacunki finansowe. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu i weryfikacji  modeli, zarówno dla małych przedsiębiorstw jak i dużych grup kapitałowych. Naszych klientów wspieramy m.in. poprzez: analizę wymagań klienta, analizę finansową poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, opracowanie modelu finansowego, przedstawienie wniosków z przeprowadzonych analiz.

2. Ocenia opłacalności inwestycji:

Decyzje o realizacji nowych projektów inwestycyjnych powinny zostać poprzedzone profesjonalną oceną ich opłacalności, polegającą na szczegółowej analizie koniecznych do poniesienia nakładów, oszacowaniem stopy oraz okresu zwrotu zainwestowanego kapitału oraz identyfikacji potencjalnego ryzyka. W ramach świadczonych usług, KFMT oferuje swoim klientom pomoc w zakresie: analizy potrzeb klienta w zakresie planowanego projektu inwestycyjnego, identyfikacji potencjalnych szans i zagrożeń, przygotowania modelu finansowego opisującego planowany projekt, oszacowanie opłacalności planowanej inwestycji, przedstawienie wniosków z przeprowadzonych analiz pod kątem zidentyfikowanych potrzeb klienta,

3. Przygotowaniem biznes planów:

Efektywne i poprawne sporządzenie biznes planu pozostaje często niezbędnym elementem w przypadku ubiegania się o zewnętrzne finansowania czy też dotację, a w niektórych przypadkach stanowi podstawę do uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych. Nasz zespół wspiera swoich klientów w profesjonalnym opracowaniu biznes planów, uwzględniających m.in. analizę rynku, identyfikację szans i zagrożeń, model finansowy, dobór optymalnej struktury finansowania, analizę wrażliwości oraz inne istotne elementy wymagane przez poszczególne instytucje finansowe czy tez organy.

4. Wyceną przedsiębiorstw:

Strategie rozwoju przedsiębiorstw często obejmują wzrost skali prowadzonej działalności poprzez akwizycję innych podmiotów gospodarczych. Zdarzają się również sytuacje, w których właściciele chcą dokonać sprzedaży przedsiębiorstwa np. w wyniku zmiany profilu działalności. Osoby zarządzające mogą stanąć wtedy przed problemem związanym z określeniem wartości godziwej planowanej transakcji. Przeprowadzenie  wyceny wartości przedsiębiorstwa przez doświadczony zespół doradców, jest zatem kluczowe dla podjęcia właściwych decyzji biznesowych jak również ułatwia przygotowanie się do procesu negocjacyjnego. Nasz zespół wspiera swoich klientów w przygotowaniu wycen poprzez: